Bedankt om mee te spelen

Bedankt om deel te nemen aan onze wedstrijd die net is afgelopen.

Ben jij één van de gelukkige winnaars, dan verwittigen we je zo spoedig mogelijk via e-mail.

Hou dus zeker je inbox in de gaten!

Surf vooral ook even naar www.ilovecheese.be, om de wereld van Passendale BIO en van onze andere kazen te ontdekken. Maak nu jouw ilovecheese account aan en geniet van onze talrijke voordelen en kortingen.

Tot heel binnenkort voor weer nieuwe acties!

Wedstrijdreglement ‘Het Passendale Bio Spel”

ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF

De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE, Kroonlaan 6, organiseert een wedstrijd onder de naam “Het Passendale Bio Spel”. Ze is als enige verantwoordelijk voor deze wedstrijd.

De praktische uitvoering is toevertrouwd aan AIRCA nv, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Tweestationstraat 122.

ARTIKEL 2: DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Deze wedstrijd loopt van 13/09/2018 om 00:01 tot 22/10/2018 om 23:59 (Belgische of Luxemburgse tijd en datum).
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die in eigen naam en individueel deelneemt en die in België of het Groothertogdom Luxemburg is gedomicilieerd, met uitzondering van volgende natuurlijke en rechtspersonen:
 • de personeelsleden van het organiserende bedrijf en hun familieleden, met inbegrip van ongehuwde samenwonenden en personen die onder hetzelfde dak wonen;
 • de commerciële promotors, hun personeelsleden en familieleden;
 • hun raadgevers inzake reclame en promotie.

De organisator behoudt zich het recht voor om aan de winnaars een arbeidsattest of een ander document te vragen waarmee ze kunnen aantonen dat ze niet tot een van bovenstaande categorieën behoren.

ARTIKEL 3: DEELNEMINGSMODALITEITEN

Deelnemen aan de wedstrijd kan uitsluitend en rechtstreeks via de website van de actie www.hetpassendalebiospel.be. Alle andere vormen van deelname of deelname door hacking zijn uitgesloten.

Deelname aan de wedstrijd is zonder aankoopverplichting.

De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van zijn naam en e-mailadres. Elke deelname met een verkeerd of onvolledig e-mailadres wordt als ongeldig beschouwd.
Elke onderbroken verbinding wordt als nietig beschouwd. Onvolledige gegevens, vervalste gegevens en gegevens die werden gerealiseerd op een manier die in overtreding is met dit reglement, leiden tot diskwalificatie van de speler en annulering van zijn deelnames en winsten.

De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de identificatiegegevens die bij de inschrijving voor de wedstrijd zijn verstrekt. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van zijn gegevens. Onvolledige of onjuiste deelnames, alsook deelnames die onjuiste of onleesbare tekens bevatten, of die in een andere dan de voorziene vorm worden verstrekt of verzonden, of die de regels van onderhavig reglement niet naleven, worden uitgesloten met de diskwalificatie van de betrokken deelnemer tot gevolg.

Een gediskwalificeerde deelnemer kan op geen enkele prijs aanspraak maken. De organisator behoudt zich het recht voor om diens onterecht toegewezen prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen. Het organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor om alle gegevens omtrent de identiteit en woonplaats van de winnaars te controleren. Elke valse verklaring leidt automatisch tot diskwalificatie van de betrokken deelnemer.

De volledige kosten voor deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen bij de organisator.

ARTIKEL 4: HOE DEELNEMEN?

Deelnemen gebeurt via www.hetpassendalebiospel.be en op de volgende manier :

 • Verloop van de wedstrijd
  • Spel
   • De deelnemer krijgt een foto van een sneetje kaas te zien
   • De deelnemer dient het silhouet te vinden van een dier in de gaatjes van de kaas
   • De deelnemer krijgt drie pogingen. Bij elke poging krijgt de deelnemer een ander dier te zien.
   • Door het dier te vinden krijgt de deelnemer toegang tot het formulier en tot de schiftingsvraag.
  • Standaard schiftingsvraag
   • Hoeveel personen zullen aan deze wedstrijd hebben deelgenomen voor 22/10/2018?
  • Gevraagde persoonsgegevens
   • Naam
   • Voornaam
   • E-mailadres
   • Toestemming marketingboodschappen
   • + Ik aanvaard de voorwaarden

 

Alle winnaars worden bij afloop van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht.

Gedurende de looptijd van de wedstrijd is er per dag slechts één deelname toegestaan per persoon (zelfde naam, voornaam en/of mailadres).

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden als een misbruik beschouwd en brengen de automatische uitsluiting met zich mee van de hieraan verbonden deelnames.

Het organiserend bedrijf kan een deel van de wedstrijd of de volledige wedstrijd opschorten, mocht blijken dat er onder welke vorm dan ook, met name via IT-middelen, fraude is gepleegd in het kader van de deelname aan de wedstrijd of het bepalen van de winnaars ervan. Het behoudt zich in dat geval het recht voor de prijs niet toe te kennen aan fraudeurs en/of de fraudeplegers gerechtelijk te vervolgen voor de bevoegde gerechtelijke instanties.

ARTIKEL 5: PRIJS

Enkele hoofdprijs: Een weekend op de boerderij.
De te winnen prijs is een weekend op de boerderij in de B&B Manoir Jopa waar men kennis kan maken met een bioboerderij en haar lokale productie.
Deze prijs heeft een waarde van 220€ en omvat een overnachting voor 4 personen.
Dit cadeau blijft 1 jaar geldig.

Indien er onvoldoende juiste antwoorden op de schiftingsvraag zijn om de voorziene prijzen toe te kennen, worden de winnaars bepaald op basis van het antwoord dat het dichtst bij het correcte antwoord op de schiftingsvraag ligt, met dien verstande dat het antwoord dat het dichtst bij en hoger is dan het juiste antwoord voorrang zal hebben op het antwoord dat het dichtst bij en lager is dan het juiste antwoord.
In geval van ex aequo worden de prijzen verdeeld op basis van de chronologische volgorde van deelname (tot op de seconde juist), waarbij de personen die de schiftingsvraag het eerst hebben beantwoord, als winnaar worden aangeduid.

Tijdens de duur van de wedstrijd wordt er niet gecommuniceerd over de schiftingsvraag of de namen van de winnaars.

Per gezin (zelfde naam en postadres of zelfde e-mailadres of zelfde IP-adres) kan er gedurende de volledige periode van de wedstrijd slechts één winnaar per type prijs zijn.
De aangeboden prijzen kunnen geen aanleiding geven tot betwisting door de winnaars en kunnen in geen geval worden omgeruild of vervangen, tenzij de organisator er anders over beslist. In geval van onbeschikbaarheid van de prijs wordt deze vervangen door een prijs met dezelfde waarde.

De waarde van de prijzen is de waarde die in het algemeen is vastgesteld bij de start van de wedstrijd. Deze wordt louter ter informatie verstrekt en kan in geen geval aanleiding geven tot klachten jegens het organiserend bedrijf.

Enkel de personen die hun gegevens volledig en juist hebben ingevuld, de hoofdvraag en de schiftingsvraag correct hebben beantwoord en aan het spel hebben deelgenomen, komen in aanmerking voor het bepalen van de winnaars.

De resultaten van de wedstrijd en de winnaars van de wedstrijd worden na afloop van de wedstrijd bepaald onder toezicht van Meester Vermeulen, gerechtsdeurwaarder te Brussel. Zijn beslissingen zijn definitief, onherroepelijk en niet vatbaar voor enige betwisting. De deelnemers zijn er zich dus bewust van dat de mogelijkheid bestaat dat zij geen enkele prijs winnen ondanks het feit dat ze alle vragen correct zouden hebben beantwoord.

De winnaars ontvangen een e-mail binnen de twee weken na afloop van de wedstrijd.
De winnaars ontvangen hun prijs binnen de 4 weken na afloop van de wedstrijd via een aangetekende zending (Bpost) op het adres dat ze hebben opgegeven op het moment van deelname aan de wedstrijd.

Indien de winnaar de prijs niet heeft opgeëist vóór 22/10/2018, wordt aangenomen dat hij afstand doet van zijn prijs, en wordt deze eigendom van het organiserend bedrijf.

De prijzen worden uitsluitend binnen België of het Groothertogdom Luxemburg verstuurd.

De organisator wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van foute of onvolledige postadressen.
De organisator is evenmin verantwoordelijk in geval van verlies, schade, foute toewijzing of een ander voorval.

ARTIKEL 6: PUBLICATIE VAN DE WINNAARS

De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud dat de organisator hun namen gebruikt voor promotionele doeleinden of dat hun namen tot eind juli 2018 worden vermeld op de website van de actie of op de Facebookpagina’s van de organisator, zonder dat dit hen recht geeft op vergoedingen, rechten of voordelen anders dan de toekenning van de prijzen.

Overeenkomstig de Belgische wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, en de Luxemburgse “Gewijzigde wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens”, hebben de deelnemers het recht hun persoonlijke gegevens in te kijken en te verbeteren en kunnen ze zich steeds verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële of marketingdoeleinden door een schriftelijk verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de bestanden op het adres “Savencia Fromage & Dairy Benelux nv, Kroonlaan 6 te 1050 Brussel”.

ARTIKEL 7: WIJZIGING & UITSLUITING

De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht om de actie, de keuze van de prijzen, een artikel van het reglement of het verloop te wijzigen als onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen.
De organisator wijst tevens elke aansprakelijkheid af bij technische problemen bij deelname op de wedstrijdsite. Hij zal echter alle mogelijke maatregelen treffen om eventuele ongemakken zo veel mogelijk te beperken.
De organisator kan een deel van de wedstrijd of de volledige wedstrijd opschorten mocht blijken dat er onder welke vorm dan ook, in het bijzonder via IT-middelen, fraude is gepleegd in het kader van de deelname aan de wedstrijd of het bepalen van de winnaars ervan.
Hij behoudt zich het recht voor de prijzen niet toe te kennen aan fraudeurs en/of de fraudeplegers gerechtelijk te vervolgen voor de bevoegde gerechtelijke instanties.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

Alle communicatie met betrekking tot deze wedstrijd en met betrekking tot de toepassing van dit reglement gebeurt uitsluitend per e-mail en ten laatste tot 7 dagen na afloop van de wedstrijd, op de volgende adressen: info.marketing@savencia-fd.be of concours.savencia@spike.be. Communicatie buiten de termijn en niet per e-mail geformuleerd wordt niet verwerkt.
De organisator is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de IT-systemen en gebreken van de server.

ARTIKEL 9: AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich onverdeeld en zonder voorbehoud akkoord met het volledige reglement dat ter inzage ligt bij Meester Vermeulen, gerechtsdeurwaarder te Brussel.
Eventuele moeilijkheden bij de interpretatie of de toepassing van dit reglement worden zonder mogelijkheid tot beroep door de gerechtsdeurwaarder beslecht.

Door deelname aan de wedstrijd machtigt de deelnemer het bedrijf Savencia Fromage & Dairy Benelux nv gebruik te mogen maken van haar/zijn persoonlijke informatie (inclusief en zonder beperking, van zijn/haar e-mailadres, voornaam, familienaam en gevalideerde gegevens gerelateerd aan zijn profiel) voor commerciële doeleinden die voortvloeien uit deze actie.

Deelnemers die een kopie van onderhavig reglement wensen te ontvangen, kunnen dit aanvragen op info.marketing@savencia-fd.be . Het reglement is ook ter inzage op de website www.ilovecheese.be.

De benaming van dit reglement kan geen aanleiding geven tot betwisting.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen op de websites die doorlinken naar de wedstrijd, alsook op de verpakkingen waarop de wedstrijd wordt vermeld, en meer in het algemeen alle middelen voor het aankondigen van de wedstrijd zijn beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, voorstelling of aanpassing van een deel of het geheel van deze middelen voor de aankondiging, het organiseren of het verloop van het spel zijn strikt verboden.

ARTIKEL 11: GERECHTSDEURWAARDER

Deze wedstrijd staat onder toezicht van Meester Marc Vermeulen, gerechtsdeurwaarder te Brussel, handelend als scheidsrechter. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep.
Een kopie van dit reglement is beschikbaar ter studie van Meester FUNK Roland, gerechtsdeurwaarder met kantoor in het Groothertogdom Luxemburg, op het adres L-1143 LUXEMBOURG, rue Astrid 21.

Privacy

Ons privacybeleid.

Savencia Fromage & Dairy Benelux acht uw privacy en de bescherming van uw gegevens van groot belang en leeft de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 na betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).

 

1. Definities voor een beter begrip

Savencia Fromage & Dairy Benelux is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
De persoon waarop de gegevens betrekking hebben is de natuurlijke persoon waarvan de persoonsgegevens het voorwerp uitmaken van een verwerking.
Een persoonsgegeven heeft betrekking op alle gegevens betreffende een bepaalde natuurlijke persoon.
Een verwerking omvat elke operatie en elk geheel van operaties, al dan niet uitgevoerd aan de hand van geautomatiseerde processen, toegepast op gegevens of gegevensgehelen die betrekking hebben op een persoon, zoals de verzameling, registratie, organisatie, structurering, bewaring, aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie via transmissie, verspreiding of elke andere vorm van terbeschikkingstelling, de benadering of interconnectie, de beperking, de verwijdering of de vernietiging.

 

2. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de NV SAVENCIA FROMAGE & DAIRY BENELUX met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Kroonlaan 6 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0406.658.741.

Onze contactgegevens zijn de volgende:
Via gewone post aan onze maatschappelijke zetel zoals hierboven vermeld
Via e-mail aan info.marketing@savencia-fd.be
Via de contactpagina van onze website op https://www.ilovecheese.be/contact-nl/
Via onze Facebookpagina https://www.facebook.com/ilovecheesebe/

 

3. Hoe komt Savencia Fromage & Dairy Benelux in het bezit van uw gegevens?

Savencia Fromage & Dairy Benelux verzamelt de persoonsgegevens rechtstreeks bij de desbetreffende persoon. Dat gebeurt aan de hand van inschrijvingsformulieren voor programma’s die Savencia Fromage & Dairy Benelux aanbiedt.
Als uw gegevens niet rechtstreeks bij u zijn verkregen maar via een externe partij, zal Savencia Fromage & Dairy Benelux zo snel mogelijk contact met u opnemen om u hierover in te lichten.

 

4. Waarom verwerkt Savencia Fromage & Dairy Benelux uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het licht van uw specifieke vraag een account te creëren die de inschrijving voor onze maandelijkse nieuwsbrief omvat.

Hiermee krijgt u toegang tot onze website www.ilovecheese.be
– Enerzijds tot smakelijke recepten;
– Anderzijds tot een pagina waarop u coupons en kortingsbonnen kunt downloaden of afdrukken.

 

5. Welke gegevens die op mij betrekking hebben worden verwerkt door Savencia Fromage & Dairy Benelux?

Savencia Fromage & Dairy Benelux verwerkt de volgende gegevens al naargelang het geval:

– De contactgegevens: naam, voornaam, postadres, e-mail, geboortedatum, geslacht;
– De gegevens gerelateerd aan uw profiel: uw wachtwoord, uw voorkeuren voor bepaalde kazen, uw verbruiksgewoonten, vrienden gelinkt aan de Facebookaccount;
– De gegevens gerelateerd aan het gebruik van onze website: lead source, gebruikstaal van de website;

Merk op dat Savencia Fromage & Dairy Benelux enkel gegevens verwerkt die relevant zijn voor het beoogde doel van de gegevensverwerking.

 

6. Waarop heb ik recht?

a. Toegangsrecht:
Ik mag vragen de gegevens die op mij betrekking hebben en die worden verwerkt door Savencia Fromage & Dairy Benelux in te kijken. Aan dit verzoek om mijn gegevens in te kijken wordt zo snel mogelijk voldaan, met een maximumtermijn van een maand, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek. Als het verzoek bijzonder complex is, kan deze termijn uitgebreid worden tot twee maanden.

b. Recht op correctie:
Ik kan mijn gegevens laten verbeteren als ze niet juist zijn of bijgewerkt moeten worden. Deze verbetering gebeurt zo snel mogelijk.

c. Recht op beperking van de verwerking:
Ik mag vragen dat de verwerking van mijn gegevens beperkt wordt tot een precies doel of een concrete aanwending.

d. Recht om te worden vergeten:
Ik mag vragen dat mijn gegevens worden verwijderd. In bepaalde gevallen veronderstelt dit verwijderingsverzoek dat u afziet van de dienst waarop u zich initieel hebt ingeschreven. Voor uw gemak werd hiervoor bij de start van het gebruik een speciale functie voorzien. De verwijdering gebeurt zo snel mogelijk.

e. Het recht zich te verzetten tegen verwerking:
Ik mag me op elk moment verzetten tegen de verwerking van mijn gegevens. In bepaalde gevallen veronderstelt dit verzet dat u afziet van de dienst waarop u zich initieel hebt ingeschreven.

f. Het recht zich te verzetten tegen een geautomatiseerde beslissing:
Als ik het voorwerp uitmaak van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een automatische verwerking, mag ik me daartegen verzetten.

g. Het recht niet gestoord te worden.
Ik mag onvoorwaardelijk vragen dat er geen contact meer met mij wordt opgenomen voor marketingdoeleinden.

h. Recht op overdraagbaarheid:
Ik mag vragen dat mijn gegevens aan mij worden meegedeeld of aan een externe partij (verantwoordelijke van de verwerking) die ik aanduid, in een gestructureerd formaat dat courant wordt gebruikt en leesbaar is voor machines en dat overdraagbaar is zodat ze de dienst kan voortzetten.

 

7. Geeft Savencia Fromage & Dairy Benelux mijn gegevens door aan externe partijen?

Savencia Benelux N.V. verbindt zich ertoe de gegevens van natuurlijke personen nooit over te maken aan externe partijen buiten de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om.
Savencia Fromage & Dairy Benelux mag uw gegevens meedelen aan haar onderaannemers. Deze bedrijven en onderaannemers worden niet beschouwd als externe partijen in de mate dat de gegevens worden verwerkt in naam van en voor rekening van Savencia Fromage & Dairy Benelux. Ze worden daarenboven uiteraard onderworpen aan de naleving van dit privacybeleid.

 

8. Termijn voor de bewaring van mijn gegevens en latere verwerking

De gegevens worden verwijderd binnen een termijn van acht dagen vanaf het verzoek tot uitschrijving van onze nieuwsbrief.

 

9. Onze website en cookies

hetpassendalebiospel.be gebruikt cookies op haar website. Dit is een standaard internettechnologie waarmee bepaalde informatie over de gebruiker geregistreerd kan worden (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van het bezoek enz.).
De gebruikers van onze website kunnen steeds de parameters van hun webbrowsers instellen (Internet Explorer, Firefox, Safari enz.) om de installatie van cookiebestanden te voorkomen, te blokkeren of te filteren.

 

10. Wat te doen als u nog bezorgd bent?

Als u bezorgd bent over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit door te bellen naar het nummer 02 274 48 00, door te mailen naar commission@privacycommission.be of door een schrijven te richten aan het adres Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

11. Versie

Dit gegevensbeschermingsbeleid werd laatst gewijzigd en herzien op 04/05/2018.